Menu
Nákupný košík

Reklamačný poriadok

Tovar reklamuje osoba, ktorá tovar zakúpila v našom e-shope, alebo osoba, ktorá je oprávnená. Dôvod tohto kroku je jednoduchý, keďže len osoba, ktorá nákup vykonala má informácie o kúpe. Systém totiž priraďuje ku každému nákupu konkrétnu osobu a jeho kontaktné informácie, ako je e-mail, na ktorý, po uskutočnení nákupu sú zasielané všetky informácie o predmete objednávky, ako aj dokumenty s tým súvisiace.

Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou našich obchodných podmienok. Vždy aktuálne reklamačné podmienky nájde zákazník na stránke e-shopu pod odkazom Všeobecné obchodné podmienky.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej prípadnej reklamácie, Vám odporúčame využiť náš Reklamačný formulár, ktorý máte možnosť si stiahnuť z nášho e-shopu v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Takto vyplnený reklamačný formulár nám zašlite spolu z reklamovaným tovarom na našu nižšie uvedenú adresu.

Bližšie informácie Vám poskytneme aj na maily obchod@italyshop.sk

Korešpondenčná adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:
Italy shop s. r. o.  (italyshop.sk)
Rovná 400/81
900 50 Hrubá Borša
Slovenská republika

UPOZORNENIE: Tovar na dobierku nepreberáme!

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar má chyby, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením chyby, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

kópiu predajného dokladu (faktúry)

kópiu dokladu o zaplatení

stručný popis chyby / reklamačný formulár

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť alebo vrátiť.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.06.2022.